Qui hoạch tỉnh Kiên Giang thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo phương hướng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa kí Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập qui hoạch tỉnh Kiên Giang thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phạm vi lập qui hoạch gồm phần lãnh thổ Kiên Giang với tổng diện tích 6.349 km2, bao gồm 2 thành phố (Rạch Giá, Hà Tiên) và 13 đơn vị hành chính cấp huyện.

Về mục tiêu lập Qui hoạch tỉnh Kiên Giang thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lí để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lí toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh,…

Phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bên cạnh đó, cụ thể hóa qui hoạch tổng thể quốc gia, các qui hoạch ngành quốc gia, qui hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai,…

Về nội dung lập qui hoạch, cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Về nội dung đề xuất nghiên cứu, các nội dung đề xuất nghiên cứu đưa vào qui hoạch của tỉnh phải đảm bảo phương hướng phát triển vùng (Vùng kinh tế trọng điểm ven biển Rạch Giá – Hà Tiên, vùng U Minh Thượng, vùng Tây sông Hậu, vùng Tứ Hải Long Xuyên) và các địa phương gồm TP Rạch Giá, TP Hà Tiền, các huyện Phú Quốc, An Biên, Vĩnh Thuận, Giang Thành….

Qui hoạch tỉnh cũng phải đảm bảo phương hướng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Phú Quốc; phát triển khu kinh tế biển và biên giới tại cửa khẩu quốc tế Hà Tiên; phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, khai thác nuôi trồng hải sản xa bờ… 

Đồng thời, qui hoạch đảm bảo phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng