Thủ tướng vừa có văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 26,27 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Trước đó, Thủ tướng cũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa Thanh Hóa thành tỉnh công nghiệp đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý cho UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định chuyển mục đích sử dụng 26,27 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng giao UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng qui định của pháp luật về đất đai và các Nghị định số 35, 62 của Chính phủ.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Qui hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, về mục tiêu lập qui hoạch, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.

Hồi giữa năm 2019, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Nhiệm vụ qui hoạch chung Đô thị Thanh Hóa (thành phố Thanh Hóa mở rộng), thuộc tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. 

Theo đó, đô thị Thanh Hóa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa, đô thị tỉnh lị phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực…

Theo phê duyệt, phạm vi lập qui hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và toàn bộ địa giới hành chính huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Qui mô diện tích khu vực lập qui hoạch khoảng 232,64 km2.

Về qui mô dân số, năm 2018, tổng dân số khu vực nghiên cứu (gồm cả dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) khoảng 512.500 người (dân số thành phố Thanh Hóa khoảng 435.300 người, dân số vùng mở rộng khoảng 77.200 người). Dự báo đến năm 2030 tổng dân số khoảng 635.000 người; đến năm 2040 tổng dân số khoảng 720.000 người.

Về qui mô đất đai, năm 2018 đất xây dựng đô thị trong thành phố hiện hữu khoảng 5.235ha, chỉ tiêu khoảng 120m2/người. Đến năm 2030, qui mô đất xây dựng đô thị khoảng 7.300-7.900ha, chỉ tiêu khoảng 120m2/người. Đến năm 2040, qui mô đất xây dựng khoảng 8.300ha, chỉ tiêu trung bình khoảng 115m2/người.

Mục tiêu qui hoạch nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Đô thị Thanh Hóa thành trung tâm kết nối vùng kinh tế Bắc Trung Bộ với các vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc Việt Nam và Đông Bắc nước Lào…

Theo Kinh tế & Tiêu dùng