Bộ Xây dựng đang dự thảo thông tư về qui chế quản lí, sử dụng nhà chung cư mới, thay thế qui chế hiện hành. Trong dự thảo lần này có nhiều bổ sung mới theo yêu cầu từ thực tiễn.

Đơn cử như quy định nhà chung cư phải được sử dụng đúng công năng, mục đích thiết kế và nội dung dự án được phê duyệt.

Các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được giải quyết theo quy định của Luật Nhà ở, quy chế này và pháp luật có liên quan. Cơ quan chức năng khuyến khích chủ đầu tư, ban quản trị (BQT), đơn vị quản lý vận hành, chủ sở hữu, người sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Chủ đầu tư có trách nhiệm lập và lưu trữ hồ sơ nhà chung cư theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày BQT nhà chung cư hoặc người đại diện quản lý có văn bản yêu cầu bàn giao hồ sơ thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hai bộ cho BQT. 

Bộ hồ sơ này gồm một số văn bản như bản vẽ hoàn công; lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình; thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng…

Dự thảo quy chế mới nêu rõ các nhà chung cư thuộc phạm vi áp dụng của quy chế đều phải có bản nội quy quản lý, sử dụng tòa nhà với nội dung theo mẫu của Bộ Xây dựng ban hành.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định giảm số người đại diện chủ sở hữu tham gia hội nghị lần đầu xuống còn tối thiểu 50% chứ không phải 75% theo quy chế hiện hành.

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp mà không đủ 50% đại diện chủ sở hữu tham gia, chủ đầu tư hoặc đại diện chủ sở hữu căn hộ đề nghị UBND cấp phường tổ chức hội nghị nhà chung cư lần hai theo quy định.

Theo Pháp Luật TP HCM