Các khu chức năng có qui mô trên 500 ha cần phải được lập qui hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với qui hoạch tỉnh, qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện và qui hoạch đô thị.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 72 sửa đổi, bổ sung một số điều về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lí qui hoạch đô thị và qui hoạch xây dựng.

Theo đó, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới phải được lập qui hoạch chung, đảm bảo phù hợp với qui hoạch cấp quốc gia, qui hoạch vùng, qui hoạch tỉnh.

Về nguyên tắc lập qui hoạch đô thị, Nghị định số 72 bổ sung qui định: Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới, hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung, hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có qui hoạch chi tiết đô thị được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt qui hoạch chi tiết căn cứ vào nội dung qui hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, căn cứ vào qui chuẩn kĩ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội của đô thị hoặc khu vực, qui chế quản lí kiến trúc để quyết định việc điều chỉnh cục bộ qui hoạch chi tiết đô thị. Việc điều chỉnh cục bộ qui hoạch chi tiết đô thị thực hiện theo đúng qui định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định số 72 cũng sửa đổi, bổ sung một số qui định của Nghị định số 44/2015, trong đó, sửa đổi, thời gian lập nhiệm vụ qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện không quá 2 tháng. Thời gian lập đồ án qui hoạch đối với vùng liên huyện, vùng huyện không quá 12 tháng.

Đối với khu chức năng có qui mô trên 500 ha, Nghị định số 72 qui định cụ thể hơn về nguyên tắc lập qui hoạch. Theo đó, các khu chức năng có qui mô trên 500 ha cần phải được lập qui hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với qui hoạch tỉnh, qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, qui hoạch đô thị.

Việc này làm cơ sở lập qui hoạch chi tiết xây dựng và xác định dự án đầu tư xây dựng, nếu được xác định trong qui hoạch chung đô thị đã được phê duyệt.

Trường hợp cần phải điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc công trình riêng lẻ trong khu vực đã có qui hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt qui hoạch chi tiết căn cứ vào nội dung qui hoạch đã được phê duyệt, quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về qui hoạch xây dựng,…

Nghị định cũng qui định rõ hơn việc lấy ý kiến về qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. 

Theo đó, cơ quan tổ chức lập qui hoạch xây dựng phối hợp với UBND các cấp có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập đồ án qui hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/8.

Theo Kinh tế & Tiêu dùng