TP HCM là địa phương đầu tiên cụ thể hoá chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện phòng chống rửa tiền.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lí bất động sản, các sàn giao dịch và môi giới bất động sản trên địa bàn về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sở yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, cập nhật quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành hoặc gửi quy định ban hành mới hoặc bản cập nhật về Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền.

Đồng thời, các doanh nghiệp cần lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản línhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Các doanh nghiệp thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức minh về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của đơn vị gửi về Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Doanh nghiệp liên hệ với Cục Phòng chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định của pháp luật.

Đối với Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lí bất động sản, môi giới, sàn giao dịch trên địa bàn thành phố và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lí nhà và thị trường bất động sản trước ngày 15/9/2019.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản đề nghị sở xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản.

Bộ Xây dựng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lí bất động sản, môi giới và các sàn giao dịch phải thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch. 

Các doanh nghiệp phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật; rà soát, cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, quy định này sẽ rất khó thực hiện do các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản rất khó kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền. 

Để phát hiện ra hành vi rửa tiền trong các giao dịch bất động sản không hề đơn giản bởi các giao dịch mua bán ở Việt Nam vẫn chủ yếu dùng tiền mặt, chưa bắt buộc giao dịch phải thông qua ngân hàng.

Theo TheLEADER