Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại các địa phương phải thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền theo quy định.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật; Rà soát, cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố về Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) trước ngày 1/8/2019.

Doanh nghiệp cũng phải thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền… 

Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản và Cục Phòng, chống rửa tiền theo đúng quy định pháp luật. Đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố về các giao dịch bất động sản. Kết quả gửi về Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Cục Phòng, chống rửa tiền trước ngày 1/9/2019.

Đồng thời, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản; Cục Phòng, chống rửa tiền trước ngày 1/8/2019.

Bộ Xây dựng đã ban hành mẫu Đề cương chi tiết quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và mẫu Báo cáo của Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền tại địa phương.

Theo Cafeland